Samsung Magician 7.1.1.820

Samsung Magician 7.1.1.820

Samsung Electronics – 170MB – Shareware – Windows
ra khỏi 13 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Với phiên bản mới Samsung giới thiệu một loạt các cải tiến được thiết kế để nâng cao kinh nghiệm người dùng và để làm cho nhà ảo thuật của tính năng nhiều người dùng thân thiện và dễ tiếp cận cho người mới. Ảo thuật gia SSD quản lý Tiện ích được thiết kế để làm việc với tất cả các sản phẩm Samsung SSD, bao gồm cả 470 Series, 830 Series và 840 loạt gia đình SSDs. Phần mềm này là không tương thích với nhà sản xuất SSDs

Tổng quan

Samsung Magician là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Samsung Electronics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.644 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung Magician là 7.1.1.820, phát hành vào ngày 15/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/02/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.1.630, được sử dụng bởi 41 % trong tất cả các cài đặt.

Samsung Magician đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 170MB.

Người sử dụng của Samsung Magician đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Samsung Magician!

Cài đặt

người sử dụng 3.644 UpdateStar có Samsung Magician cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Samsung Electronics
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại